Section
Segment

Efnahagsreikningur

Segment
Segment

Heildareignir Landsvirkjunar voru 4.506 m. USD í árslok 2017. Í árslok nam handbært fé 127 m. USD. Hækkun rekstrarfjármuna milli ára má að mestu rekja til umfangsmikilla fjárfestinga í nýjum virkjunum en fyrirtækið hefur verið með tvær virkjanir í byggingu á sama tíma, í fyrsta skipti í sögu fyrirtækisins.

Vaxtaberandi skuldir námu 2.169 m. USD í árslok 2017 og hafa hækkað um 64 m. USD frá árslokum 2016. Að teknu tilliti til handbærs fjár námu nettó skuldir Landsvirkjunar 2.043 m. USD í árslok og hafa hækkað um 83 m. USD frá árslokum 2016. Hækkun nettó- og vaxtaberandi skulda milli ára skýrist að mestu af gengisáhrifum en Bandaríkjadalur veiktist á árinu gagnvart helstu myntum.

Section
Segment
Segment

Landsvirkjun hefur lagt mikla áherslu á að lækka skuldir síðustu ár. Nettó skuldir eru vaxtaberandi skuldir að frádregnu handbæru fé fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur staðið í umfangsmiklum fjárfestingum á síðustu árum en á árinu 2017 var fjárfest fyrir 254 m. USD. Þar ber hæst bygging tveggja virkjana, Þeistareykjavirkjunar og Búrfells II.  Fjármunamyndun fyrirtækisins (handbært fé frá rekstri) var um 278 m. USD og stóð því að fullu undir fjárfestingum ársins. Þrátt fyrir það hækkuðu nettó skuldir um 82 m. USD frá áramótum sem skýrist helst af veikingu Bandaríkjadals gagnvart helstu myntum.

Section
Segment

Kennitölur

Section
Segment

Skuldsetning samstæðunnar mæld á móti rekstrarhagnaði fyrir afskriftir (nettó skuldir/EBITDA) lækkar úr 6,5x í árslok 2016 í 5,9x í árslok 2017. Hlutfall veltufjár frá rekstri (FFO) á móti nettó skuldum fer úr 12,0% í árslok 2016 í 13,8% í árslok 2017.

Vaxtaþekjan (EBITDA/nettó vaxtagjöld) hækkar í 5,5x en var 5,1x í árslok 2016. Hlutfall veltufjár frá rekstri (FFO) á móti vaxtagjöldum hækkar úr 3,8x í lok árs 2016 í 4,3x í árslok 2017.

Arðsemi eiginfjár reiknast út frá hagnaði en gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða og annarra afleiða, ásamt gjaldeyrismuni, getur haft umtalsverð áhrif á niðurstöðuna. Arðsemi eiginfjár var jákvæð um 3,5% fyrir árið 2016 og jákvæð um 5,5% árið 2017.

Section
Segment

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning 2017 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í PDF-skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel-skjali.