Segment

Jarðhitasvæðið við Þeistareyki býður upp á mikla möguleika til jarðvarmavinnslu, en áætluð orkuvinnslugeta svæðisins er um 200 MW.

Uppbygging Þeistareykja hefur nú staðið í um þrjú ár og er í þessari lotu unnið að uppbyggingu á tveimur 45 MW áföngum. Fyrsti áfangi var gangsettur á fjórða ársfjórðungi ársins 2017 og stefnt að gangsetningu annars áfanga vorið 2018. Frá upphafi hefur meginmarkmiðið verið að reisa hagkvæma og áreiðanlega stöð sem tekur mið af umhverfi sínu og náttúru.

Section
Segment

Umsvifamiklar framkvæmdir

Framkvæmdir voru í gangi á verkstað allt árið 2017. Umfangsmestu framkvæmdirnar snéru að uppsetningu vél- og rafbúnaðar virkjunarinnar, auk þess sem lokið var við byggingu stöðvarhúss, lagningu gufuveitu og boranir fyrir 2. áfanga á árinu. Þegar mest var störfuðu um 200 manns á Þeistareykjum á vegum Landsvirkjunar.

Segment

Þeistareykir – framkvæmdir ársins

Segment

Uppsetning vél- og rafbúnaðar stærsta verkefni ársins

Fyrri aflvélin kom til Þeistareykja í lok árs 2016 og hófst uppsetning strax í byrjun árs 2017. Unnið var að uppsetningu og tengingum vél-, raf- og stjórnbúnaðar fram á haust, þegar prófanir á vélinni hófust. Gengu þær vel og var fyrri aflvélin formlega gangsett þann 19. nóvember.


Aflvél tvö kom til landsins á vormánuðum 2017 og var hafist handa við uppsetningu hennar samhliða vinnu við vél 1. Var vinna við uppsetningu og tengingar vélarinnar langt komin í árslok 2017.

Segment

Verklok á árinu 2018

Helstu verkefni ársins 2018 eru prófanir á aflvél tvö en miðað er við að gangsetja hana á vormánuðum.

Sumarið 2018 verður nýtt í lokafrágang á framkvæmdasvæðinu en allt frá upphafi framkvæmda hefur verið lögð rík áhersla á að ganga frá öllu raski samhliða framkvæmdum líkt og hægt er.

Þessi verkefni munu marka verklok á helstu framkvæmdum tengdum byggingu 90 MW virkjunar á Þeistareykjum.

Segment

Langur og vandaður undirbúningur

Undirbúningur Þeistareykjavirkjunar á sér langan aðdraganda og hófst þegar heimamenn stofnuðu fyrirtækið Þeistareyki ehf. árið 1999. Á meðfylgjandi myndskeiði má sjá tímalínu undirbúnings Þeistareykjavirkjunar allt frá hugmynd að gangsetningu.

Segment
Segment

Hönnuðir og verktakar

Hönnuðir og ráðgjafar vegna byggingar 90 MW Þeistareykjavirkjunar eru samstarfsaðilarnir Mannvit hf. og Verkís hf. Þeim til aðstoðar eru; Tark Arkitektar ehf., Landslag ehf. og Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar.

Fjölmargir verktakar koma að byggingu Þeistareykjavirkjunar. Á meðal þeirra helstu má nefna LNS Saga og LNS A/S (nú Munck Íslandi), Jarðboranir ehf., Fuji Electric/Balcke-Dürr, ABB, Tamini, Rafeyri og Vélsmiðjuna Héðin. Að vegagerð kom Mannvit sem hönnuður, en verktakarnir Nesey, Höfðavélar, Ístrukkur, Jón Ingi og Árni Helgason að uppbyggingu. Um jarðvegsframkvæmdir á stöðvarhússlóð sá G. Hjálmarsson og Þ.S. verktakar lögðu vatnsveitu virkjunarinnar.

Section
Segment

Öryggi í forgangi

Í allri starfsemi Landsvirkjunar eru öryggismál forgangsmál, hvort sem um ræðir rekstur stöðva eða framkvæmdir við nýjar virkjanir. Stefna Landsvirkjunar í öryggismálum er slysalaus starfsemi og vellíðan á vinnustað. Til að ná markmiðum um slysalausa starfsemi vinnur Landsvirkjun eftir svokallaðri núll-slysa stefnu. Grundvöllur núll-slysa stefnunnar er að byggja upp öryggismenningu meðal allra starfsmanna þar sem sammælst er um að öll slys megi fyrirbyggja. Árangursrík núll slysa- stefna byggir á því að allir taki þátt í framkvæmd hennar á vinnustaðnum, axli þá ábyrgð sem hún leggur þeim á herðar og setji öryggi sitt og annarra á verkstað í forgang.

Allir starfsmenn sem koma á verkstaðinn sitja nýliðanámskeið í öryggis- og umhverfismálum. Á árinu 2017 sátu 235 slíkt námskeið og í lok árs höfðu alls 1.052 starfsmenn sótt námskeiðið. Heildarfjöldi vinnustunda á árinu var um 463.000 og frá því framkvæmdir hófust við byggingu stöðvarhúss hafa verktakar unnið um 1.045.000 vinnustundir á Þeistareykjum. Landsvirkjun tekur öll slys, næstum slys og atvik sem verða á vinnusvæðinu alvarlega og leggur áherslu á að halda utan um og bregðast við ábendingum og athugasemdum er snúa að öryggis- og umhverfismálum með að það markmiði bæta framkvæmdina og gera vinnustaðinn öruggari fyrir starfsmenn og umhverfi.

Section
Segment

Vöktun og mótvægisaðgerðir

Við allan undirbúning og framkvæmdir við Þeistareykjavirkjun hefur verið tekið mið af sérstöðu svæðisins og áhersla lögð á umhverfismál. Regluleg vöktun umhverfisþátta hófst árið 2012. Markmiðið með reglubundinni vöktun er að þekkja grunnástand umhverfisþátta svæðisins áður en rekstur virkjunar hefst og vakta þá síðan á rekstrartíma hennar. Nálgast má niðurstöður á vef verkefnisins þar sem einnig má nálgast kynningarmyndbönd um umhverfisvöktun jarðhitasvæða Landsvirkjunar. Auk þess eru niðurstöður birtar í grænu bókhaldi fyrirtækisins

Á árinu var unnið að fjölmörgum verkefnum er snúa að umhverfismálum. Áframhald var á vinnu við uppgræðslu lands. Græddir hafa verið upp um 160 ha af landi sem mótvægi við það land sem fer undir framkvæmdir vegna fyrsta áfanga. Uppgræðsluaðgerðir hafa verið í gangi frá árinu 2013 og á árinu var lokið við að sá í öll svæði og er þá einungis enduráburðargjöf eftir. Til þessa hefur verið dreift á áhrifasvæði framkvæmdanna um 187,7 tonnum af áburði og um 10 tonnum af fræi auk þess sem plantað hefur verið um 136 þúsund plöntum. Landsvirkjun leggur mikla áherslu á góða umgengni um framkvæmdasvæðið á framkvæmdatíma og er einn þáttur þess að ganga jöfnum höndum frá fullnýttum námum eftir því sem verkinu vindur fram. Einungis þær námur og þeir hlutar námasvæða standa ófrágengnir þar sem efnisnámi er ólokið.

Landsvirkjun leggur áherslu á að allir verktakar sem koma inn á framkvæmdasvæðið fylgi reglum fyrirtækisins í umhverfismálum og vinni í samræmi við þau leyfi og kröfur sem framkvæmdinni hafa verið settar. Umhverfisstefna Landsvirkjunar markar ramma um þær kröfur sem fyrirtækið hefur sett sér og sínum verktökum við framkvæmdir en þær eru settar fram í útboðsgögnum og eru þannig hluti af verksamningi Landsvirkjunar og viðkomandi verktaka.

Samstarfssamningur um umhverfiseftirlit er við Umhverfisstofnun sem kemur reglulega á svæðið og fylgist með verkframvindu og frágangi við framkvæmdir.

Section
Segment

Samtal við samfélagið

Fjölmargt var gert á árinu 2017 til að veita almenningi upplýsingar um verkefnið og framvindu þess. Fréttabréf var gefið út í mars en þá voru einnig haldnir opnir íbúafundir um framkvæmdina. Opið hús var haldið í byrjun júlí og vél 1 formlega gangsett í nóvember. Auk þessara stærri viðburða var einnig sagt frá verkefninu á heimasíðu þess og tekið á móti fjölmörgum hópum áhugasamra aðila á verkstað. Þá voru einnig haldnir fjölmargir minni fundir með hinum ýmsu hagsmunaaðilum á svæðinu. Áframhaldandi áhersla verður lögð á samtal og samráð vegna Þeistareykjavirkjunar.

Vefsvæði Þeistareykjavirkjunar

Segment

Opið hús

Þann 2. júlí var haldið opið hús á Þeistareykjum, þar sem gestum og gangandi var boðið að skoða virkjunina og framkvæmdasvæði hennar. Boðið var upp á stutta kynningu um stöðu verkefnisins og skoðunarferð um svæðið. Gestum var boðið upp á kaffiveitingar og gefinn kostur á að spjalla við starfsfólk um framkvæmdina. Tókst viðburðurinn mjög vel og var fjölmenni, en allt að 300 gestir mættu á svæðið. Við þökkum þeim fjölmörgu sem mættu.

Segment
Segment

Formleg gangsetning

Þeistareykjastöð var formlega gangsett 17. nóvember. Fjármála- og efnahagsráðherra, Benedikt Jóhannesson, og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, gangsettu virkjunina í sameiningu.

Section
Segment

Fyrsta jarðvarmavirkjunin til að fá GSAP-sjálfbærnimat

Þeistareykjavirkjun er fyrsta jarðvarmavirkjun í heimi sem metin er samkvæmt drögum að nýjum GSAP-matslykli um sjálfbærni jarðvarmavirkjana (e. „Geothermal Sustainability Assessment Protocol “). Nýi matslykillinn er unninn í samstarfi Orkustofnunar, Landsvirkjunar, Orkuveitu Reykjavíkur, HS Orku og Umhverfisstofnunar.

Niðurstöður matsskýrslunnar gefa til kynna að undirbúningsferlið við Þeistareykjavirkjun hafi almennt fallið vel að alþjóðlegum viðmiðum um sjálfbæra þróun samkvæmt sjálfbærnisvísum lykilsins. Af þeim 17 vísum sem metnir voru fengu 11 þeirra hæstu einkunn sem lykillinn veitir, eða „proven best practise“. Þá þykir verkefnið til fyrirmyndar, m.a. hvað varðar samskipti og samráð við hagsmunaaðila og nýtingu á jarðhitaauðlindinni.

Section
Segment

Sjálfbærniverkefnið á Norðausturlandi

Samhliða undirbúningi að uppbyggingu Þeistareykjavirkjunar var sett af stað svokallað sjálfbærniverkefni sem miðar að því að fylgjast með áhrifum framkvæmda og reksturs virkjunar á þróun samfélags-, umhverfis- og efnahagsþátta í nærsamfélaginu, þ.e. frá Vaðlaheiði í vestri til Jökulsár á fjöllum í austri. Um er að ræða samstarfsverkefni Landsvirkjunar og Landsnets við fyrirtæki, sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila sem hefur það meginmarkmið að meta á vísindalegan hátt þau áhrif sem fram koma og munu nýtast við undirbúning og ákvarðanatöku vegna sambærilegra framkvæmda. Verkefnið er rekið af Þekkingarsetri Þingeyinga og munu fyrstu niðurstöður liggja fyrir á fyrri hluta árs 2018.